Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Piątek, 28 Lipiec 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Kursy walut
LPPT
Dodano: 2011-05-06
Drukuj
LUBUSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

O PARKU

1.1. Idea parków technologicznych i przemysłowych
 
 
W związku z ogólnie słabą sytuacją MSP w regionie lubuskim oraz brakiem silnej sieci instytucji wsparcia biznesu, koniecznym jest zaoferowanie przedsiębiorcom szerokiego wachlarza wsparcia poprzez doradztwo i inwestycje oraz inicjowanie i pomoc w tworzeniu nowych, jak też wsparcie działających instytucji otoczenia biznesu. Takie możliwości dają regionalne parki. W zależności od profilu działalności rozróżniamy:
 
Park technologiczny – to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom,
wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym
przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.
 
Park naukowy – instytucja zarządzana przez specjalistów, których głównym celem jest promowanie kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności instytutów naukowo-badawczych i firm zrzeszonych w parku. Park zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Sprzyja również powstawaniu i rozwojowi firm innowacyjnych, oferując możliwość inkubacji i wsparcie procesów tworzenia firm typu spin-off. Park naukowy pełni funkcje zbliżone do parku technologicznego, jednak produkcja w nim prowadzona ogranicza się do produkcji prototypowej.
Istnieją także połączenia funkcyjne i biznesowe pomiędzy parkami naukowymi i technologicznymi.
 
Park przemysłowy – to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach.
 
Park przemysłowo – technologiczny – jest instytucją pośrednią pomiędzy parkiem przemysłowym a technologicznym. Jako organizacja może on przybrać formę kompleksu budynków łączącego zarówno funkcję infrastrukturalną dla przedsiębiorstw jak i prowadzić działalność umożliwiającą przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.
Parki tworzone przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia
preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 
1.2. Geneza powstania Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
 
W dniu 21 kwietnia 1998 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Zielonej Górze, dokonała nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Politechniki Zielonogórskiej własności nieruchomości rolnych we wsi Nowy Kisielin, Jany oraz Przytok. Wraz z zabudowaniami o łącznej powierzchni 389,55 ha tereny te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Uczelni - utworzenie Zakładu Doświadczalnego stanowiącego bazę kształcenia studentów o specjalności mechanizacja, organizacja i marketing w rolnictwie. Ponieważ nowa specjalność nie cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, po trzech lata funkcjonowania została zamknięta. W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyjęła wysoki priorytet odnośnie budowy innowacyjnej gospodarki. Uwzględniając ten fakt oraz zapisane wytyczne w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji (LRSI) z 2005 roku i jej późniejszych aktualizacjach, dotyczące sektora wysokich technologii, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego w porozumieniu z władzami regionu i przedstawicielami przemysłu podjęły decyzje o potrzebie utworzenia Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
 
25 lipca 2007r. Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z Miastem Zielona Góra i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego złożył wniosek do Ministerstwa o utworzenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jako podstrefy Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz. U z 2008 r. Nr 3 poz.6, rozszerzyło obszar K-S SSE o tereny w Nowym Kisielinie.
 
1 kwietnia 2009r. (uchwała Nr 171/1163/09 Zarządu Województwa Lubuskiego) miało miejsce rozszerzenie Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o Projekty:
- Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- Budowa obwodnicy m. Nowy Kisielin oraz Stary Kisielin,
- Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo –Technologicznego,
 
22 czerwca 2009 r. Rada Gminy Zielona Góra podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra.
W dniu 14.05.2010 r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy powołującej Spółkę z o.o. „Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Głównymi udziałowcami w spółce zostali: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Zgromadzenie wspólników spółki podczas uroczystego podpisania umowy, wybrało również trzyosobową radę nadzorczą, którą tworzą osoby delegowane przez: Miasto Zielona Góra, Województwo Lubuskie i Uniwersytet Zielonogórski.
Rada Nadzorcza w miesiącu czerwcu br. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Spółki. W konkursie wyłoniony został Arkadiusz Kowalewski, który funkcje pełni od 02.08.2010r.
 
Dnia 25 sierpnia 2010r. Gmina Zielona Góra uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu parku, który uprawomocnił się z dniem 31 października 2010r..
Po aktualizacji operatów szacunkowych Uniwersytet Zielonogórski wystąpił do Ministra Skarbu o pozwolenie na częściową sprzedaż, a częściowo darowiznę na rzecz Miasta Zielona Góra gruntów. Po uzyskaniu zgody miasto stanie się właścicielem ok. 70 ha terenów inwestycyjnych.
 
1.3. Cel utworzenia Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
 
Lubuski Parku Przemysłowo - Technologiczny składa się z trzech segmentów: Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Strefy Aktywności Gospodarczej Lubuskiego Trójmiasta oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
Realizacja idei Parku Naukowo-Technologicznego umożliwi transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki, a także wpłynie pozytywnie na wiele dziedzin życia. Projekt powstanie w ramach współpracy stron w zakresie tworzenia pomostu między nauką a przemysłem, rozwoju infrastruktury sfery B+R oraz wspierania innowacji i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
 
Tereny Strefy Aktywności Gospodarczej Lubuskiego Trójmiasta oraz Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, planuje się z przeznaczeniem pod inwestycje produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę usługową.
 
Teren pod wspomniane inwestycje jest szczególnie atrakcyjny, ze względu na przygraniczny charakter całego regionu, a także korzystne położenie komunikacyjne zapewniające modernizację i rozwój magistralnych (międzynarodowych) i krajowych połączeń drogowych i kolejowych w układzie wschód - zachód i północ - południe oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna wewnątrz Regionu.
Utworzenie Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego wpłynie pozytywnie na wiele dziedzin życia:
 
a) Usługi:
 
• rozwój usług projektowych, doradczych,
• rozbudowa bazy hotelowej i gastronomicznej oraz modernizacja już istniejącej,
• rozwój usług bankowych, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych – powstawanie nowych przedsiębiorstw,
• wzrost usług transportowych.
 
b) Infrastruktura:
 
• wybudowanie nowej drogi łączącej S-3 (węzeł Racula) z drogą wojewódzką za miejscowością Nowy Kisielin, pozwoli na znaczne zmniejszenie ruchu na wąskiej i krętej ul. Odrzańskiej stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 282 przebiegającej przez Nowy Kisielin. Stanie się ona obwodnicą Starego i Nowego Kisielina skracającą także dojazd do miejsc wypoczynku nad jeziorami w Droszkowie i Zaborze oraz do planowanego nowego mostu przez Odrę w Milsku,
• wzrost inwestycji związanych z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i urządzeń infrastruktury (wodociągów, kanalizacji, sieć energetyczna, sieć gazowa),
• podniesienie atrakcyjności terenu związanego ze wzrostem inwestycji drogowych na terenach przyległych do obszaru Lubuskiego Parku Przemysłowego.
 
c) Budownictwo:
 
• znaczący udział miejscowych firm budowlanych jako wykonawców i podwykonawców związanych z budową w strefie,
• powstanie nowych firm budowlanych,
• wzrost wielkości sprzedaży i powstanie nowych hurtowni materiałów budowlanych,
• wzrost zatrudnienia sezonowego, szczególnie osób z pobliskich miejscowości.
 
Dla miasta Zielona Góra, Lubuskiego Trójmiasta i Regionu:
 
• promocja - parki przemysłowe i specjalne strefy ekonomiczne są instytucjami dobrze znanymi na świecie, oznaczają zwykle wysoki standard otoczenia i możliwości szybkiego rozwoju regionu, w którym się znajdują,
• szybki rozwój przedsiębiorczości w zaawansowanych technologiach,
• rozwój infrastruktury biznesu, bankowość inwestycyjna, fundusze typu venture capital, konsulting, itd.;
 
• zatrzymanie najzdolniejszej młodzieży w regionie lubuskim,
• nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji,
• przyciąganie inwestorów polskich i zagranicznych,
• powstanie części miejscowości o wyróżniającej się architekturze i funkcjach, obszaru aktywności do późnych godzin nocnych,
• synergiczny efekt wpływu na sąsiednie obszary i w efekcie wyższe łączne wpływy z podatków; niż w przypadku jakichkolwiek innych przedsięwzięć na tym samym terenie,
• stymulowanie rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii,
• rozwój przedsiębiorczości, podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności,
• wzrost liczby firm współpracujących z podmiotami sektora B+R,
• wzrost liczby firm realizujących współpracę międzynarodową.
 
Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny ma być miejscem o charakterze ponadregionalnym, gdzie nauka spotyka się z nowoczesnym przemysłem, w tym głównie małymi i średnimi firmami, ale także z firmami wiodącymi w swoich dziedzinach. Ma być także bazą do rozwoju firm regionów lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz do współpracy zainteresowanych polskich firm z firmami ze współpracujących landów niemieckich.
 
1.4. Lokalizacja
 
Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny zlokalizowany jest:
• W Nowym Kisielinie na obszarze Gminy Zielona Góra,
• 6 km od campusu A (nauki ścisłe i techniczne) Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• W środku Lubuskiego Trójmiasta, z dogodnym dojazdem,
• 4 km od drogi ekspresowej S3, po ok. 50 km do autostrad A2 i A18/A4,
• Przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kier. planowanego mostu na Odrze w Milsku.
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny składa się z trzech stref:
 
1) Parku Naukowo-Technologicznego UZ (ok. 50,72 ha),
2) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ok. 57,19 ha),
3) Strefy Aktywności Gospodarczej Lubuskiego Trójmiasta (ok. 74,60 ha).
 
Powierzchni całkowita Parku – 182,51 ha
 
 
1.5. LPPT Sp. z o.o.
 
 
Głównym założeniem spółki jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją.
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie, poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu.
 
Założenia mają być realizowane poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych oraz badania naukowe.
Ponadto planowane jest powstanie bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomiczne, która posłuży do zakładania, rozwoju i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.
 
Głównymi udziałowcami w spółce zostali: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 
 
 
W ramach celów Spółki, określonych w paragrafie 4, przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 
1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
3) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31. Z),
4) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
5) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
12) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
14) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
16) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
17) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
18) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
19) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
20) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
21) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
22) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
23) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
24) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
25) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
26) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
29) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
30) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
33) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
34) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
35) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
36) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
37) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
38) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
39) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
40) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).
41) W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.
 
1.6. Dane podstawowe
Nazwa: Lubuski Park Przemysłowo -Technologiczny Spółka z ograniczoną
Odpowiedzialnością
 Adres: ul. Stary Rynek 1, 65 – 067 Zielona Góra
 Regon: 080465403
Numer KRS: 0000364723
NIP: 9291830193
 
Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł = 3 000 udziałów po 100 zł
 
Lista udziałowców:
• Województwo Lubuskie - 30% (900 udziałów)
• Gmina Zielona Góra o statusie miejskim – 30% (900 udziałów)
• Uniwersytet Zielonogórski – 30% (900 udziałów)
• Gmina Zielona Góra – 9% (90 udziałów)
• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – 1%
(10 udziałów)
 
Skład Rady Nadzorczej:
Skład Rady Nadzorczej w okresie 14.05.2010 – 29.10.2010 r.:
• Dariusz Lesicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Maciej Nowicki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Katarzyna Łasińska, Członek Rady Nadzorczej.
 
Skład Zarządu Spółki: Arkadiusz Kowalewski – Prezes Zarządu
Lubuski Park przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. przynależy do:
• Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej – organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa.
Ponadto Prezes Zarządu – Arkadiusz Kowalewski w dniu 11 października 2010r. przez Zarząd Województwa powołany został do Lubuskiej Rady Innowacji, będącej organem opiniodawczo - doradczym w ramach Lubuskiego Systemu Innowacji.
 
 
 
 

DANE KONTAKTOWE

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
 
ul. Stary Rynek 1
65-001 Zielona Góra
Tel.: +48 601 55 48 97
E-mail: info@lppt.pl
www.lppt.pl
 
DANE KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIELA:
Arkadiusz Kowalewski
Prezes Zarządu
Tel.: +48 601 55 48 97
arkadiusz.kowalewski@lppt.pl
 
ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: